Revues Scientifiques

Revues Scientifiques

تصنيف المجلات العلمية (طبعة 2023)

المجلات صنف: « أ »

https://drive.google.com/file/d/17aWFqJiFBNj5WfwTuXpq_H-Rgiz85R1A/view?usp=drivesdk

المجلات صنف: « ب »

https://drive.google.com/file/d/17fWvc4_7KgDcfNI4kr6OZTFUrCp51SZg/view?usp=drivesdk

المجلات ودور النشر المفترسة:

https://drive.google.com/file/d/17nIS_Qn20lwNqoqU5fvKeF4rqeYHEwYT/view?usp=drivesdk

المجلات الوطنية : 

http://dgrsdt.dz/fr/recencement


Il est à signaler que les dites listes (Edition 2021) rentrent en vigueur pour les articles soumis après le, 01 février 2021.

Catégorie A : 

Catégorie B :

Catégorie C :

Revues prédatrices et éditeurs prédateurs :

A cet effet, la publication dans une revue de catégorie A ou B et qui est prédatrice ou éditée par un éditeur prédateur ou qui publie exclusivement les proceedings des conférences n’est pas acceptée pour soutenance de doctorat ou d’habilitation universitaire.

http://www.dgrsdt.dz/fr/revus_A

Contactez nous

localisation Adresse: Pôle Universitaire de Koléa,                                                     Tipaza

tel Tel: 024 38 00 09

fax Fax: 024 38 00 08/024 38 00 01

message Email: contact@ensm.dz

Archives